Thông tin giá thuế tài nguyên

Năm ban hành Số quyết định Ngày quyết định Nhóm tài nguyên Thao tác
2017 26/2017 01/12/2017 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết
2018 32/2017 01/01/2018 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết
2019 42/2018 01/01/2019 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết
2017 26/2017 01/12/2017 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI  Xem chi tiết
2018 32/2017 01/01/2018 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI  Xem chi tiết
2019 42/2018 01/01/2019 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI  Xem chi tiết
2017 26/2017 01/12/2017 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA RỪNG TỰ NHIÊN  Xem chi tiết
2018 32/2017 01/01/2018 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA RỪNG TỰ NHIÊN  Xem chi tiết
2019 42/2018 01/01/2019 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA RỪNG TỰ NHIÊN  Xem chi tiết
2017 26/2017 01/12/2017 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN  Xem chi tiết
2018 32/2017 01/01/2018 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN  Xem chi tiết
2019 42/2018 01/01/2019 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN  Xem chi tiết
2020 08/2020/QĐ-UBND 27/04/2020 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết
2020 08/2020/QĐ-UBND 27/04/2020 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI  Xem chi tiết
2020 08/2020/QĐ-UBND 27/04/2020 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA RỪNG TỰ NHIÊN  Xem chi tiết
2020 08/2020/QĐ-UBND 27/04/2020 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN  Xem chi tiết
2021 37/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết
2021 37/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI  Xem chi tiết
2021 37/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA RỪNG TỰ NHIÊN  Xem chi tiết
2021 37/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN  Xem chi tiết
2022 54/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết
2022 54/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI  Xem chi tiết
2022 54/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA RỪNG TỰ NHIÊN  Xem chi tiết
2022 54/2021/QĐ-UBND 31/12/2020 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN  Xem chi tiết
2023 42/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết
2023 42/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI  Xem chi tiết
2023 42/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA RỪNG TỰ NHIÊN  Xem chi tiết
2023 42/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN  Xem chi tiết