Giá thuế lệ phí trước bạ nhà
Số quyết định Ngày ban hành Ngày áp dụng Thao tác