Mức giá kê khai Mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Doanh nghiệp Ngày thực hiện
mức giá
Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách chất lượng Đơn vị
tính
Mức giá
kê khai
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 Hữu cơ vi sinh Hudavil Tiến Hiếu (HC:3%-23%) Đóng bao 25 kg Kg 4,500
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK hữu cơ Tiến Hiếu 2 (NPK5.10.3+9) Đóng bao 25 kg Kg 6,950
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK hữu cơ Tiến Hiếu 4 (NPK 10.10.5+9) Đóng bao 25 kg Kg 10,200
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK hữu cơ Tiến Hiếu 5 (NPK 13.4.10+9) Đóng bao 25 kg Kg 10,300
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK hữu cơ Tiến Hiếu 1 ( NPK 12.3.5+9) Đóng bao 25 Kg Kg 8,800
Hiển thị 1 đến 5 trên 62 thông tin