Văn bản quản lý nhà nước về giá, phí lệ phí

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
UBND Tỉnh Cao Bằng QĐ 2796/2008/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 18/12/2008
UBND Tỉnh Cao Bằng QĐ 3026/2006/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 06/01/2007
Chính phủ NĐ 101/2005/NĐ-CP NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 19/08/2005
Hiển thị 1 đến 3 trên 33 thông tin