Văn bản quản lý nhà nước về giá, phí lệ phí

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
Bộ Tài Chính TT 223/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động văn phòng thừa phát lại 01/01/2017
Bộ Tài Chính TT 153/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2014/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN 05/12/2016
Chính Phủ NĐ 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá 25/09/2016
Chính Phủ NĐ 49/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều cuả nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 01/08/2016
Bộ tài chính TT 142/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ 20/10/2015
Hiển thị 1 đến 5 trên 33 thông tin