Thông tin giá thuế tài nguyên

Năm ban hành Số quyết định Ngày quyết định Nhóm tài nguyên Thao tác
2017 26/2017 01/12/2017 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết
2018 32/2017 01/01/2018 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết
2019 42/2018 01/01/2019 GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI  Xem chi tiết