Văn bản quản lý nhà nước về giá, phí lệ phí

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
Bộ tài chính TT 56/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 177/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ 14/06/2014
Bộ tài chính TT 38/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá 15/05/2014
Bộ tài chính TT 31/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá,phí,lệ phí,hóa đơn 24/04/2014
Chính phủ NĐ 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều luật của giá 01/01/2014
Chính phủ 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá,phí,lệ phí,hóa đơn 09/11/2013
Hiển thị 1 đến 5 trên 33 thông tin