Văn bản quản lý nhà nước về giá, phí lệ phí

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
Bộ Tài Chính TT 18/2017/TT-BTC Quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính 01/05/2017
Quốc hội 97/2015/QH13 Phí lệ phí 01/01/2017
Bộ Tài Chính TT 233/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá 01/01/2017
Chính Phủ NĐ 149/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá 01/01/2017
Bộ Tài Chính LG 13373_BTC Dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ mà nhà nước không định giá 01/01/2017
Hiển thị 1 đến 5 trên 33 thông tin