Văn bản quản lý nhà nước về giá, phí lệ phí

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
UBND tỉnh Cao Bằng 32/2021/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 03/11/2021
UBND tỉnh Cao Bằng 26/2021/QĐ-UBND Quyết định quy định phân công thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 26/09/2021
UBND Tỉnh Cao Bằng 448/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng năm 2019 01/05/2019
Bộ tài chính TT 116/2018/TT-BTC Quy định chế độ báo cáo giá thị trường 01/02/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng QĐ 47/2018/QĐ - UBND Quyết định hệ điều chỉnh giá đất năm 2019 07/01/2019
Hiển thị 1 đến 5 trên 33 thông tin