Mức giá kê khai Mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Doanh nghiệp Ngày thực hiện
mức giá
Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách chất lượng Đơn vị
tính
Mức giá
kê khai
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK hữu cơ Tiến Hiếu 3 (NPK 8.4.9+9) Đóng bao 25 Kg Kg 8,500
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 5-10-3+8S Lào Cai Đóng bao 25Kg Kg 6,300
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 12-5-10+14S Lào Cai Đóng bao 25 Kg Kg 9,500
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 5.10.3+5S Đại Sơn Đóng bao 25 Kg Kg 6,500
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 12-5-10+14S Đại Sơn Đóng bao 25 Kg Kg 10,000
Hiển thị 1 đến 5 trên 62 thông tin